Formularz zgłoszenia na szkolenie

W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Charakterystyka szkolenia
Nazwa szkolenia:
Termin seminarium:
Cena netto udziału uczestnika:
Dane adresowe
Ilość uczestników:
Imię i nazwisko uczestnika(ów):
Nazwa firmy kierującej na szkolenie:
Adres firmy kierującej na szkolenie:
NIP firmy kierującej na szkolenie:
Osoba upoważniona do kontaktu:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Imię, nazwisko i adres na który ma być przesłane zawiadomienie
(Wypełnić w przypadku, gdy należy przesłać na adres inny niż adres firmy kierującej na szkolenie.)
Pozostałe informacje
Uwagi
Akceptuję poniższe warunki udziału w seminarium

Ogólne warunki uczestnictwa
  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie w terminie określonym w ofercie podpisanego formularza zgłoszeniowego: elektronicznie na adres - biuro@kancelaria-dudek.pl lub listownie na adres - Kancelaria Audytorska Dudek i Partnerzy 43-300 Bielsko-Biała, ul.Karpacka 24.
  • Zapłaty za udział w szkoleniu należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Kancelarii w ING Bank Śląski nr 34 1050 1070 1000 0023 2499 6186.
  • Rezygnację z udziału w szkoleniu prosimy przesłać e-mail’em, bądź w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem seminarium (decyduje data otrzymania informacji przez Kancelarię). Rezygnacja w późniejszym terminie, bądź nieobecność na szkoleniu wiąże się z koniecznością pokrycia pełnych kosztów seminarium.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatora seminarium dla potrzeb organizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm.