Formularze

Formularz przeprowadzenia audytu

W celu przygotowania oferty cenowej na badanie sprawozdania finansowego Państwa jednostki prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Pola oznaczone * są polami wymaganymi.

Dane adresowe jednostki
Nazwa jednostki*:
Adres jednostki*:
Numer NIP*:
Numer KRS:
Osoba upoważniona do kontaktu:
Telefon kontaktowy*:
E-mail*:
Charakterystyka jednostki
Rodzaj działalności prowadzonej przez jednostkę:
produkcyjna
handlowa
usługowa
Przedmiot prowadzonej działalności:
Czy jednostka posiada oddziały / zakłady?
tak
- ilość oddziałów:
- ilość oddziałów zagranicznych:
- ilość oddziałów samobilansujących:
nie
Czy jednostka posiada transakcje z jednostkami powiązanymi?
tak
nie
Czy jednostka należy do grupy kapitałowej?
tak
nie
Czy sprawozdanie jednostki wchodzi w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej?
tak
nie
Czy spółka nadrzędna w stosunku do niniejszej jednostki podlega audytowi?
tak
nie
Czy oczekiwana jest komunikacja w języku obcym?
tak
nie
Czy językiem komunikacji może być język angielski?
tak
nie
Czy jednostka prowadzi działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej?
tak
nie
Organ uprawniony do wyboru audytora:
Zgromadzenie Wspólników / Walne zgromadzenie
Rada Nadzorcza
inny -
Czy jednostka posiada Radę Nadzorczą?
tak
nie
Wielkość jednostki
Pozycja Rok poprzedzający rok badany (w tys. zł)
Szacowany rok badany
(w tys. zł)

Suma bilansowa*

Przychody ogółem, w tym*:

sprzedaż poza granicami RP*

Wynik finansowy*

Wielkość zatrudnienia w roku poprzedzającym rok badany*:
Wielkość zatrudnienia w roku badanym*:
Pozostałe dane
Czy sprawozdanie finansowe sporządzane jest wg MSSF/MSR ?
tak
nie
W jakim systemie prowadzone są księgi rachunkowe i pomocnicze?
komputerowo
ręcznie
system mieszany
Jeżeli komputerowo proszę podać nazwę systemu:
Czy sprawozdanie finansowe za rok poprzedni było badane?
tak (przez jaką firmę audytorską: ile lat? )
nie
Proponowany termin wykonania usługi
Czy księgi rachunkowe prowadzone są w formie zlecenia zewnętrznego (np. biuro rachunkowe) ?
tak
nie
jeżeli tak, proszę podać adres
Czy jednostka jest w stanie udostępnić dostęp do internetu?
uwagi

Formularze

Formularze interaktywne, możliwość wypełnienia i wysłania bezpośrednio z tej strony internetowej.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące usług Kancelarii lub szkoleń, zapraszamy do kontaktu.

tel. 33 811 11 24