Formularz przeprowadzenia audytu UE

W celu przygotowania oferty cenowej dla Państwa jednostki na audyt projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Dane adresowe
Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Numer NIP:
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Charakterystyka realizowanego projektu
Rodzaj programu, priorytetu, działania i poddziałania
w ramach, którego realizowany jest projekt:
Nazwa projektu :
Instytucja zarządzająca
Termin realizacji projektu:
Całkowita wartość realizowanego Projektu:
Procent dofinansowania Projektu:
%
Stopień realizacji Projektu:
%
Ilość dokumentów księgowych
dotyczących realizowanego Projektu:
do 100
od 101 do 300
od 301 do 1000
powyżej 1000
Okresowość składania wniosków o płatność:
Rodzaje przeprowadzonych kontroli w ramach realizowanego projektu:
Proponowany termin wykonania usługi
Czy jednostka jest w stanie udostępnić dostęp do Internetu ?
tak
nie